Vår vision

 

VÅR VISION

"ETT BÖNENS HUS FÖR ALLA FOLK"

Jeremia 33:4-12
I januari 1989, under förberedelserna inför ett ekumeniskt möte i Visby, visade Gud Kjell Karlsten på ovanstående bibelavsnitt. En profetia över Jerusalem, men också Guds tilltal för Visby.

Dessa ord har sedan dess legat som grund för allt arbete som görs på Frälsningsarmén i Visby. Att tjäna som en plats för rekreation genom att erbjuda både boende och besökare andlig föda, vila, omsorg och helande (vers 12-13).
En återupprättelse av platsen som en missionsbas (ver 7 och 11). Detta skedde i januari 2008 när vi startade Saved2Save Training School.

Den senaste pusselbiten som vuxit sig stark är det som står i vers 11 om tackoffer som bärs fram, men också det internationella perspektivet (vers 9 och Jes. 56:7), vilket sammanfattas av Jesus i Mark 11:17: "Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk."


"Ett bönens hus för alla folk"

Jes 56: 7 & Mark 11: 17

- EN VISION OM ATT ÅTERUPPBYGGA ETT BÖNEALTARE I VISBY -

BAKGRUND

I januari 1989, under förberedelserna inför ett ekumeniskt möte i Visby, visade Gud mig på ett bibelavsnitt;
Jeremia 33:4-12. Det är en profetia över Jerusalem, men jag och Ann-Christine upplevde att det också är Guds tilltal till Visby:

Ty så säger Herren, Israels Gud, om husen i denna stad: Jag skall skänka läkedom och bot, jag skall bota dem och de skall få njuta fredens och trygghetens rikedomar. Jag skall vända Judas öde och Israels öde och bygga upp dem igen så som de en gång var. Jag skall rena dem från all den synd de begått mot mig och jag skall förlåta dem alla de synder de begått och förövat mot mig. Och staden skall bli mig till glädje och berömmelse, till pris och ära inför alla jordens folk, när de får höra om allt det goda jag
gjort för den. De kommer att bäva och darra inför all den lycka och välgång som jag skänkt staden. Så säger Herren: I denna trakt, som ni säger är förhärjad och tom på människor och djur, i Judas städer och på Jerusalems gator, som ligger öde och folktomma, utan människor, utan djur, här skall ännu en gång höras glada röster,jubelrop och bröllopsglädje, rop från dem som bär fram tackoffer i Herrens hus: "Tacka Herren Sebaot, ty Herren är god, evigt varar hans nåd." Jag skall vända landets öde, och det skall bli som det en gång var, säger Herren.
Så säger Herren Sebaot: Denna trakt som är förhärjad, tom på människor och djur... skall åter ha betesmarker där herdar låter fåren vila. ... här skall herdar än en gång räkna in sina får, säger Herren.

Vi tog orden till våra hjärtan och har behållit dem sedan dess som en beskrivning av Guds kallelse och plan för Gotland; att återupprätta platsen till vad den ursprungligen var ämnad att vara.

Den första betydelsen vi tog till oss och förstod som ett av Guds syften med att skapa platsen så vacker och i geografisk avskildhet är att den ska tjäna som en underbar plats för rekreation. Sedan länge har människor rest hit för semester och återhämtning, men Gud vill ytterligare förändra den andliga atmosfären och föra platsen in i sin rätta kallelse: Att erbjuda både boende och besökare andlig föda, vila, omsorg och helande (vers 12-13).

Vi såg också alla kyrko- och klosterruiner och blev övertygade om att Gud ville återupprätta sin församling och låta Visby genljuda av rop från Herrens Hus; tacksägelse, glada röster, jubelrop... (vers 11).

Undan för undan har Gud sedan vidgat visionen:

För några år sen så påminde Gud oss om den skylt vid St Nicolai ruin i Visby som säger att klostret och klosterkyrkan grundades som en bas för den kristna missionen i länderna kring Östersjön vid den tid då norra Europa först evangeliserades.
Vi började tro att när Gud säger om staden: jag ska "bygga upp den igen så som den en gång var" och "det ska bli som det en gång var", innebär det också en återupprättelse av platsen som en missionsbas. (Jer. 33:7, 11)

I januari 2008 startade Saved2Save Training School, som en del i den återupprättelsen...

Finns det fler pusselbitar i att återupprätta platsen till vad den ursprungligen var ämnad att vara? Alldeles säkert!

Sedan ett par år upplever jag att Gud uppmärksammar mig på två nya aspekter av Jeremia 33. De har med Visby att göra, men har också en vidare betydelse:

1. Visby karaktäriseras av sina många kyrko- och klosterruiner.
Dessa ruiner kan ge en antydan om att staden under sina glansdagar präglades av bön, förbön och lovsång. När Jeremia 33 säger att staden ska återupprättas till vad den en gång var tror jag det innebär att staden återigen ska kännetecknas av glädjefylld bön och lovsång:

"här skall ännu en gång höras glada röster, jubelrop och bröllopsglädje, rop från dem som bär fram tackoffer i Herrens hus: "Tacka Herren Sebaot, ty Herren är god, evigt varar hans nåd." (Jer 33:11) De uråldriga ruinerna skall byggas upp, det sedan länge förfallna sättas i stånd...(Jes 61:4)

2. Visby byggdes och beboddes ursprungligen av människor från olika länder.
Staden var en handels- och mötesplats för människor av olika nationaliteter. Om Gud vill upprätta staden till vad den en gång var kan det inkludera också ett internationellt perspektiv:

Och staden skall bli mig till glädje och berömmelse, till pris och ära inför alla jordens folk... (Jer 33:9) Främlingar skall valla hjordarna åt er, era åkrar och vingårdar skötas av utlänningar...(Jes 61:5)

Dessa två tankar; bönetjänsten och det internationella perspektivet, sammanfattas av Jesus när han citerar profeten Jesaja:

Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk.
(Jes 56:7 & Mark 11:17)

Jag tror att Gud vill att vi ska komplettera missionsbasen med ett bönecenter: en plats där bön ständigt pågår. Sådana bönecentra finns redan på många platser i alla världsdelar, en del har vi hört talas om men säkert finns många fler än vi känner till. Jag tror att Gud kallar oss att inte bara be för Visby och Gotland, men att det handlar om ett vidare böneuppdrag.

Vi lever i ett av de mest sekulariserade områdena i världen. Vårt Europa är den enda del av världen där vi inte ser evangeliet gå framåt idag. Många bönealtare är trasiga, raserade och ur funktion. Det kan förändras endast genom bön, kombinerad med hårt arbete i Andens kraft.

Vill du vara med och återuppbygga ett bönealtare i Visby; ett bönens hus för alla folk?

TJÄNSTEN I BÖNEHUSET

I himlen pågår enligt Bibeln ständig tillbedjan och lovprisning inför Guds tron, och Kristus själv "sitter på Guds högra sida och vädjar för oss". (Rom 8:34) Här på jorden har denna ständigt pågående himmelska gudstjänst reflekterats genom historien av människor som tagit emot och bejakat kallelsen att göra (heltids-)tjänst inför Gud i bön, förbön och lovsång. Denna tempeltjänst beskrivs i flera bibelsammanhang, t ex:

Kom, lova Herren, alla ni Herrens tjänare, ni som står i Herrens tempel natt efter natt. Lyft era händer mot helgedomen och lova Herren. Må Herren välsigna dig från Sion, han som har gjort himmel och jord. (Ps 134)

På dina murar, Jerusalem, ställer jag väktare. De skall aldrig tystna, varken dag eller natt. Ni som ropar till Herren,

ge er ingen ro! Och ge honom ingen ro, förrän han upprättar Jerusalem och hela jorden sjunger dess lov. (Jes 62:6-7)

Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna... Hon var till åren kommen... Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. (Luk 2:36-37)

De gick upp till det rum i övervåningen där de höll till... Alla dessa höll ihop under ständig bön. (Apg 1:13-14)

Nya testamentet är fyllt med uppmaningar till ständig bön, t ex:

Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på allt sätt fromt och värdigt. Att be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen. Jag vill
att männen på varje ort skall be med renade, lyfta händer, utan vrede och utan förbehåll. (1 Tim2:1-4, 8)

Och Herren sade: ...Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt, när de ropar till honom dag och natt? (Luk 18:6)

Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. (Kol 4:2)
Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. (1 Tess 5:17)

Gud kallar en del människor på ett särskilt sätt till denna typ av bönetjänst. En av alla dessa är Hanna, som tjänade i Jerusalems tempel:

Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter, av Ashers stam. Hon var till åren kommen; som ung hade hon varit gift i sju år, sedan hade hon levt som änka och var nu åttiofyra år gammal. Hon vek aldrig från templet
utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. (Luk 2:36)

Vi tror att det just nu finns de som har en sådan ”Hanna-kallelse”. Några av dessa är kallade att vara ”bönemissionärer”. Kanske vill Gud kalla några av dessa till Visby, kanske också från andra länder.

Främlingar skall valla hjordarna åt er, era åkrar och vingårdar skötas av utlänningar. Ni själva skall kallas Herrens präster, vår Guds tjänare skall ni heta.
Ni skall leva av folkens rikedomar, deras skatter skall tillfalla er. (Jes 61:5-6)

Kanske du är en av dessa?